Foreningen

Bestyrelse:

Vagn Thidemann, formand

Nils Thidemann, kasserer

Inger Thidemann, bestyrelsesmedlem

Mette Thidemann Buie, bestyrelsesmedlem

Vedtægter

§ 1 Navn og hjemsted

Foreningens navn er: Foreningen til bevarelse af postbåden BRØDRENE.

Brødrene er hjemmehørende i Sæby Havn, 9300 Sæby.

Foreningens CVR-nummer: 39360608

§ 2 Formål og Virke

BRØDRENE er af Skibsbevaringsfonden erklæret bevaringsværdig. Den er set i et historisk og kulturmæssigt perspektiv umistelig som en unik og væsentlig del af den danske sejlende kulturarv.

Stk. 2 Det er foreningens formål at støtte restaureringen, bevaringen og sejlladsen af BRØDRENE som et bevaringsværdigt skib i overensstemmelse med Skibsbevaringsfondens vejledninger og retningslinjer i danske og omkringliggende farvande, og derigennem arbejde for en eksponering af båden til glæde for alle med interesse i skibs- og kulturhistorie. Herunder hører indsamling og vedvarende dokumentation af BRØDRENE historie.

Stk. 3 Ovennævnte formål forfølges i videst mulig udstrækning i samarbejde med og i respekt for organisationer, institutioner, myndigheder og virksomheder med tilgrænsende formål.

Stk. 4 Bestyrelsen for foreningen træffer herudover nærmere bestemmelse om, hvorledes foreningens formål bedst realiseres.

§ 3 Medlemskab

Enhver, som har interesse i foreningens formål, kan optages som medlem, herunder virksomheder, institutioner, offentlige myndigheder samt privatpersoner. Alle medlemmer skal godkendes af bestyrelsen.

Stk. 2 Medlemmer rubriceres af bestyrelsen i en af følgende medlemskategorier:

A-medlem: Foreningens stiftere og medlemmer af familien Thidemann.

B-medlem: Støttemedlemmer i form af erhvervsdrivende virksomheder, offentlige institutioner, fonde m.v.

C-medlem: Interessemedlemmer, som er interesseret i BRØDRENEs bevarelse og/eller skibs- og kulturhistorie generelt.

§ 4 Ledelse

Foreningen ledes af en bestyrelse på 4 til 5 medlemmer. Bestyrelsen er ulønnet.

Stk. 2 A-medlemmerne har ret til at udpege 4 bestyrelsesmedlemmer. B-medlemmerne har ret til at udpege 1 bestyrelsesmedlem. C-medlemmer har ikke ret til at udpege bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen vælger blandt sine medlemmer en formand og en kasserer. Herudover er bestyrelsen selvsupplerende.

Stk. 3 Enhver beslutning i bestyrelsen træffes ved almindeligt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 2 medlemmer, hvor den ene er formand, er til stede.

Stk. 4 Bestyrelsen påser, at foreningen drives i overensstemmelse med lovgivningens krav. Der føres protokol ved bestyrelsesmøderne.

§ 5 Tegningsret og hæftelse

Foreningen tegnes af bestyrelsens formand i forening med 1 bestyrelsesmedlem, eller af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening.

Stk. 2 For foreningens forpligtigelser hæfter alene foreningens formue.

Stk. 3 Bestyrelsen sørger for, at foreningens fulde navn og CVR-nr. oplyses, når der indgås aftaler på foreningens vegne.

§ 6 kontingent

Foreningens drift skal balancere.

Stk. 2 Udgifter finansieres ved medlemskontingenter samt gennem bidrag til konkrete aktiviteter fra medlemmer, fonde, statslige, regionale og kommunale myndigheder, EU med flere.

Stk. 3 Kontingent udgør for de enkelte medlemskategorier følgende:

A-medlemskaber: Fritaget for kontingent.

B-medlemskaber: kroner 1000,00 kr./årligt.

C-medlemskaber: kroner 100 kr./årligt.

Stk. 4. Kontingentåret følger regnskabsåret. Der betales fuldt kontingent ved indmeldelse i regnskabsåret første halvdel, og halvt kontingent ved indmeldelse i regnskabsårets anden halvdel.

§ 7 Regnskab

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

Stk. 2 Første regnskabsår løber fra stiftelsen indtil den 31. december 2017.

Stk. 3 Årsrapporten udsendes til foreningens medlemmer senest samtidigt med indkaldelse til den ordinære generalforsamling.

Stk. 4 Årsrapporten revideres af en revisor, der vælges på foreningens ordinære generalforsamling for et år ad gangen. Revisor kan genvælges.

Stk. 5 Årsrapporten skal indeholde påtegning fra revisor om korrekt anvendelse af offentlige midler, såfremt der er offentlige midler indeholdt i regnskabet det pågældende år.

§ 8 Generalforsamlingen

Ordinær generalforsamling holdes hvert år inden 3 måneder efter udløbet af regnskabsåret.

Stk. 1 Generalforsamlinger indkaldes ved e-mail til hvert medlem med mindst 14 dages varsel.

Stk. 2 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

  • Bestyrelsens beretning om foreningens virke i det forløbne år.
  • Fremlæggelse af årsrapport og ledelsens beretning med revisionspåtegning samt beslutning om godkendelse af årsrapporten.
  • Strategiske initiativer for det kommende år.
  • Godkendelse af budget.
  • Valg af revisor.
  • Eventuelle forslag fra bestyrelse eller medlemmer.

Stk. 3 Forslag fra medlemmer skal indgives inden én måned efter udløbet af regnskabsåret.

Stk. 4 Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der udpeges af bestyrelsen. Dirigenten afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes forhandling og vedtagelse.

Stk. 5 Bortset fra beslutninger om vedtægtsændringer træffer generalforsamlingen sine afgørelser ved almindeligt flertal af de fremmødte medlemsstemmer. Hvert A medlem har 5 stemmer, hvert B-medlem (støttemedlemmer) har 1 stemme. C-medlemmerne (interessemedlemmer) har ikke stemmeret.

Stk. 6 Til vedtagelser om ændringer af vedtægterne kræves, at mindst 2/3 af samtlige stemmer er repræsenteret på generalforsamlingen, og at beslutningen vedtages med mindst 2/3 af de på generalforsamlingen deltagende stemmeberettigede medlemmer.

Stk. 7 Er 2/3 af samtlige stemmer ikke repræsenteret på generalforsamlingen, men er beslutningen i øvrigt vedtaget med 2/3 af de deltagende stemmeberettigede medlemmer, indkalder bestyrelsen inden 14 dage til en ekstraordinær generalforsamling, på hvilken forslaget kan vedtages med 2/3 af de på generalforsamlingen deltagende stemmeberettigede medlemmer.

Stk. 8 Ekstraordinær generalforsamling holdes endvidere når det skriftligt forlanges af mindst 1 bestyrelsesmedlem.

Stk. 9 Der udsendes referat fra generalforsamlingen underskrevet af dirigent og formand til alle medlemmer senest 4 uger efter generalforsamlingens afholdelse. Referatet skal dog i det i § 8, stk. 7 nævnte tilfælde foreligge samtidig med indkaldelse til den ekstraordinære generalforsamling.

§ 9 Udmeldelse og eksklusion

Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt til bestyrelsen med 3 måneders varsel til udløbet af et regnskabsår.

Stk. 2 Bestyrelsen kan med almindeligt flertal blandt samtlige bestyrelsesmedlemmer træffe beslutning om, at ekskludere et medlem, der væsentligt tilsidesætter sine forpligtelser over for foreningen, handler til skade for foreningen, eller ikke længere opfylder betingelserne for medlemskab.

Stk. 3 Medlemskabets ophør fritager ikke det pågældende medlem for økonomiske forpligtelser over for foreningen, som hidrører fra tiden før medlemskabets ophør, herunder medlemskontingent som er forfaldent til betaling.

§ 10 opløsning

Beslutning om foreningens opløsning træffes af generalforsamlingen under opfyldelse af samme krav som til vedtægtsændringerne.

Stk. 2 Ved opløsning skal foreningens formue, efter betaling af samtlige kreditorer og afgørelse af eventuelle tvister, anvendes til formål, der er i overensstemmelse med Skibsbevaringsfondens virke.

Vedtægterne er vedtaget på den stiftende generalforsamling den 23. februar 2018.

Vedtægterne er senest revideret ved ordinær generalforsamling den 5. maj 2019.